L’ALIANÇA

UNA GRAN ALIANÇA PER LA TRANFORMACIÓ SOCIAL

 

La Social Business City vol resoldre grans reptes socials del territori. Un dels elements clau per maximitzar l’impacte del programa és comptar amb la implicació d’agents que actuen o tenen vinculació directa amb la ciutat de Barcelona.

[pull_quote_center]Institucions públiques, organitzacions del Tercer Sector i empreses privades s’uneixen formant una gran aliança per combatre les necessitats socials i transformar la ciutat.[/pull_quote_center]

Alcalde_SBC_2

 

 

PROMOTORS

Llimes_reduides-15_RGB

 

 

 

Màxim òrgan de representació ciutadana de la ciutat, encarregat de fomentar i protegir el benestar social de les persones que habiten Barcelona. Com a tal, co-impulsa la iniciativa SBC Barcelona.

Logotip_Apunts_amb_2_tagline

 

 

Apunts és l’empresa d’economia social de Fundació Joia, entitat sense afany de lucre especialitzada en salut mental. Apunts ofereix serveis de disseny i missatgeria a través de la seva cadena de valor social i sota els paràmetres de la Responsabilitat Social Corporativa: servei de disseny, impressió digital i offset, marxandatge, gran format, post-impressió i missatgeria. Tots aquests serveis estan realitzats per un equip de més 80 persones professionals, de les quals, més del 80% són persones amb certificat de discapacitat per trastorn de salut mental i que reben una formació laboral constant.

 

fundacio_fcbarcelona

 

 

 

Des de la seva constitució l’any 1994, la Fundació FC Barcelona ha estat una inesgotable font de participació ciutadana per a les nombroses activitats socials, culturals i esportives que el Club ha dut a terme, i que són el reflex d’una societat avançada que ha trobat en el Club i en la Fundació el vehicle idoni per fomentar-les. A partir del 2006 el FC Barcelona s’adhereix als ‘Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni’ de les Nacions Unides i cedeix el 0,7% dels ingressos ordinaris del Club a la Fundació per a la realització de projectes. Des del 2010 els jugadors i tècnics de les seccions professionals del club cedeixen també a la Fundació el 0,5% dels seus salaris. La Fundació FC Barcelona, sobre la base de l’experiència adquirida en el camp de l’esport i els valors, proposa un programa d’actuació enfocat a transmetre valors positius a la infància i adolescència, en què pren la pràctica esportiva com a mitjà per promoure el seu creixement sa i harmònic.

 

logo-FIT

 

 

 

 

La missió de Formació i Treball recull dos elements principals: La FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball. Al servei d’aquest objectiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.

El PROGRAMA D´ENTREGA SOCIAL (PES), que gestiona el proveïment de roba, mobles i equipament de la llar a famílies amb pocs recursos derivades per diferents Serveis Socials (Càritas, Ajuntaments i altres entitats).

La Fundació FORMACIÓ i TREBALL, després de 20 anys, segueix tenint com a principals reptes:

 • Afavorir la INSERCIÓ LABORAL dels usuaris atesos.
 • Potenciar els serveis oferts per l´EMPRESA d´INSERCIÓ com a millor eina d´inclusió social.
 • Creació de noves LÍNIES GENERADORES D’OCUPACIÓ.
 • Promoure el PROGRAMA D´ENTREGA SOCIAL (PES).

 

logo-diplocat-cat

 

 

 

En relacions internacionals, el terme diplomàcia pública defineix el conjunt d’actuacions de comunicació adreçades als públics internacionals amb l’objectiu d’establir-hi un diàleg per tal d’informar-los i, en darrer terme, influir positivament sobre la imatge que tenen de nosaltres. Aquesta és la raó de ser del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, una institució creada el novembre de l’any 2012 com un consorci públic-privat que té per objectiu explicar Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de millorar la imatge i el prestigi del país a l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança amb ciutadans i institucions d’altres països.

El Consell també encoratja la societat civil catalana a implicar-se i contribuir en els principals reptes i debats internacionals. Si Catalunya vol esdevenir un actor internacional de primer ordre, és cabdal que les institucions i entitats del país puguin aportar el seu punt de vista a l’hora de construir una societat internacional més justa, pacífica, democràtica i sostenible.

 

Logo_Intermedia

 

 

 

 

 

 

Fundació Intermedia (logo): La missió de l’Agència de Col·locació INTERMEDIA és facilitar l’ocupació i la millora professional de les persones duent a terme diferents accions d’assessorament, orientació, capacitació i desenvolupament de les trajectòries professionals, amb estreta col·laboració amb les empreses i el teixit socioeconòmic.

Intermedia neix amb la voluntat de ser:

 • Una eina professional, de qualitat, solidària i responsable per al desenvolupament professional i la millora de l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
 • Un referent del Tercer Sector i les empreses d’economia solidària en el suport als processos de gestió de persones.
 • Una entitat amb capacitat de generar vincles amb les empreses des de la responsabilitat social corporativa que integri un treball conjunt i innovador entre l’empresa, l’agència de col·locació i la població.

 

logo_Gentis

 

 

 

www.gentis.com

La missió de Fundació Gentis és desenvolupar projectes, programes, serveis i formació adreçats a les famílies, amb independència del seu origen, estructura i composició per professionals de l’àmbit de l’atenció a persones. Entre els seus principals objectius, hi ha:

 • Oferir assessorament, suport, orientació, tractaments terapèutics i atenció psicològica a les famílies.
 • Elaborar i desenvolupar programes d’iniciativa social que afavoreixin l’equilibri i el benestar de les famílies.
 • Potenciar recursos o serveis destinats a garantir que les famílies que es troben en procés de separació /divorci rebin l’acompanyament i suport en tots els àmbits.
 • Potenciar la mediació en totes les vessants com a eina i recurs per a resoldre situacions conflictives.
 • Desenvolupar i gestionar recursos destinats a la prevenció i atenció de les persones que directa o indirectament són víctimes de la violència de gènere.
 • Promoure la salut comunitària.
 • Oferir i desenvolupar programes de formació especialitzada tant a professionals com a famílies.
 • Desenvolupar projectes i programes, tant a nivell nacional com internacional, relacionats amb l’àmbit de la família.
 • Gestionar i desenvolupar serveis educatius adreçats a les famílies.
 • Desenvolupar un programa d’adopció internacional a traves d’una ECAI (Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional).

 

COL·LABORADORS

marca_pos_rgb2 logo_principal_boxeo logo-FIT

 

SHARE