PROJECTES EDICIÓ 2016-17

PROJECTES EDICIÓ 2016-17

infiniti_326x199
tapper_326x199
esqueix_326x199
footprint_326x199
fil_verd_326x199
licitalia_326x199
mirmiki-326x199
omanuh_326x199
makeit_web

Molt aviat podràs conèixer altres projectes innovadors que responen a reptes socials com: l’elevada taxa d’atur juvenil, la problemàtica del turisme massiu a la ciutat o propostes de noves formes de participació i inclusió social.